تبلیغات


در بهبود مستمرچه ابزارهایی موردنیاز اند؟

 یک برنامه بهبود مستمر مجموعه ای از فعالیت هایی است که در جهت بهبود تدریجی و مستمر محصولات، خدمات و فعالیت ها،  از طریق بازبینی، اندازه گیری و اقدام مداوم طراحی شده است.

چرخه ی دمینگ (P.D.C.A) و کایزن دو رویکرد معروف و شناخته شده جهت پشتیبانی از برنامه بهبود مستمر می باشند.

بهبود مستمر بخش کلیدی تمامی چارچوب های کیفی از جمله ایزو و شش سیگما می باشد.

ادامه مطلب:


مدیران نواندیش

منبع این نوشته : منبع