تبلیغات


کارمندان چگونه وقت شان را در محل کار تلف می کنند؟

طبعاً هیچ مدیری دوست ندارد که کارمندانش در ساعت کاری وقتشان را با مسائل غیر کاری تلف کنند. از آنجایی که رشد و سودآوری کسب و کار مستقیماً با بهره وری کارکنان در محل کار گره خورده است، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا می کند.

چه چیزی باعث می شود که کارمندان در محل کار بهره وری شان پایین باشد؟ و این مشکل چگونه حل می شود؟

در این مقاله به سه مورد از مهم ترین چیزهایی که وقت را تلف می کنند می پردازیم و راه حل هایی برای آنها ارائه می دهیم.

ادامه مطلب:


مدیران نواندیش

منبع این نوشته : منبع