تبلیغات


آیا کایزن همان بهبود مستمر است؟

 بهبود مستمر و کایزن فرآیندهای بهینه سازی زنجیره تامین هستند. در زنجیره ی تامین به تلاش مستمر و مداوم جهت بهبود خدمات، محصولات و یا فرآیند ها، بهبود مستمر می گویند. این تلاش به صورت بهبود افزایشی در طول زمان معمولا برای محصولات، خدمات و یا فرآیند هایی که به بلوغ یا رشد کافی رسیده اند و یا پیشرفت یک مرحله ای برای محصولات، خدمات و یا فرآیندهای جدید می باشد.

بهبود مستمر به خودی خود می تواند یک بخش جداگانه (اگر سازمان به اندازه کافی بزرگ باشد) با ماموریت (هدف) بهینه سازی جامع انواع سیستم های مدیریتی مثل مدیریت فرآیند کسب و کار، مدیریت کیفیت، مدیرت پروژه، مدیریت برنامه ریزی ها و ... باشد.

ادامه مطلب:


مدیران نواندیش

منبع این نوشته : منبع